Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

Regulamin Forum

Regulamin Forum Finansowego GET-MONEY.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Forum Finansowe Get-Money.pl udostępniane jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie - zwanym dalej "Regulaminem".
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Forum Finansowego Get-Money.pl - zwanej dalej "Forum", zakres odpowiedzialności właściciela Portalu Finansowego Get-Money.pl oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 3. Korzystając z Forum użytkownik sieci Internet potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

INFORMACJE O FORUM
 1. Dostęp i korzystanie z Forum jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 2. Osoba fizyczna, która korzysta z Forum zwana jest dalej Użytkownikiem.
 3. Forum służy Użytkownikom do wymiany informacji, komentarzy, opinii i wypowiedzi na różnorodne tematy w ramach stworzonych przez właściciela Portalu Finansowego Get-Money.pl działów tematycznych.
 4. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w Portalu Finansowym Get-Money.pl.pl mogą używać na stronach Forum zarezerwowanych przez siebie nicków.

PRAWA, ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GET-MONEY.PL
 1. Właściciel Portalu Finansowego Get-Money.pl zastrzega sobie prawo do moderowania Forum, a w szczególności usuwania bez podania powodu treści, o których mowa w pkt. IV Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Użytkownikom naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu.
 2. Właściciel Portalu Finansowego Get-Money.pl zastrzega sobie prawo publikowania przy zamieszczonym przez Użytkownika komentarzu adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Portalu Finansowego Get-Money.pl przy zamieszczaniu wpisu na Forum.
 3. Właściciel Portalu Finansowego Get-Money.pl zastrzega sobie prawo uwarunkowania umożliwienia zamieszczania wpisów w wybranych lub wszystkich działach Forum od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Portalu Finansowym Get-Money.pl.
 4. Właściciel Portalu Finansowego Get-Money.pl dołoży starań, aby Forum było udostępniane w sposób nieprzerwany.
 5. Właściciel Portalu Finansowego Get-Money.pl zobowiązuje się do udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum.
 6. Właściciel Portalu Finansowego Get-Money.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom i instytucjom, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 7. Właściciel Portalu Finansowego Get-Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku właściciel Portalu Finansowego Get-Money.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody związane z brakiem dostępu do Forum.

Właściciel Portalu Finansowego Get-Money.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 1. skutki wynikłe z zaprzestania udostępnienia Forum;
 2. za treści wypowiedzi Użytkowników;
 3. sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z Forum, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 4. szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych;
 5. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej w tym kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.);
 6. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu;
 7. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Forum przez Użytkownika;
 8. szkody powstałe w wyniku braku ciągłości udostępniania Forum;
 9. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników lub innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu Finansowego Get-Money.pl;
 10. szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od Portal Finansowy Get-Money.pl podmioty.

Portal Finansowy Get-Money.pl zastrzega sobie prawo do:
 1. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Forum bez podania przyczyn;
 2. czasowego zawieszenia działalności Forum, jak również wyłączenia stron Forum z treści Portal Finansowy Get-Money.pl bez podawania przyczyn;
 3. natychmiastowego zaprzestania udostępniania Forum Użytkownikowi w przypadku, gdy naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu.

PRAWA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Forum w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
 2. rezygnacji z korzystania z Forum w każdym czasie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
 4. korzystania z Forum zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu);
 5. niedziałania na szkodę innych Użytkowników;
 6. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu, zapoznawania się z nimi i przestrzegania jego postanowień.
 7. Użytkownicy zamieszczają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 8. Zabrania się zamieszczania pod swoim nazwiskiem wypowiedzi i publikacji osób trzecich, jak również podszywania się pod inne osoby.
 9. Zabrania się korzystania z Forum w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, powodujący zakłócenia w jego działaniu oraz/lub niezgodny z ogólnymi zasadami netykiety. W szczególności zabronione jest zamieszczanie wielu powtarzających się wiadomości, których treść jest podobna, obraźliwa lub oczywiście pozbawiona sensu.
 10. Zabrania się umieszczania komentarzy, które:
 11. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim);
 12. propagują alkohol (art. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
 13. propagują środki odurzające, narkotyki (art. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii);
 14. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 15. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 Kodeksu karnego);
 16. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 17. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 18. łamią inne artykuły obowiązującego prawa;
 19. wzywają do łamania prawa;
 20. propagują przemoc;
 21. nawołują do agresji;
 22. są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników;
 23. zawierają linki do prywatnych stron WWW;
 24. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 25. służą agitacji politycznej, religijnej lub innej;
 26. mają charakter reklamowy lub zmierzają do promowania usług lub towarów;
 27. są spamem;
 28. nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem;
 29. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
 30. są kopią uprzednio zamieszczonego komentarza (opublikowanego w tym samym, czy też innym dziale);
 31. naruszają lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich;
 32. naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne;
 33. zawierają informacje nieprawdziwe.

Użytkownik publikujący wypowiedzi na Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie GET-MONEY.PL do:
 1. zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera;
 2. obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów technicznych Forum;
 3. publikowania i rozpowszechniania wypowiedzi w sieci Internet;
 4. włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;
 5. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;
 6. rozpowszechniania utworu na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej;
 7. umieszczania utworu w bazach danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Portal Finansowy Get-Money.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie portalu Get-Money.pl
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Forum prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Administrator Forum Finansowego Get-Money.pl udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania drogą elektroniczną w terminie 14 dni od ich otrzymania.
Time to create page: 0.537 seconds