Rodzaje kredytów obrotowych

Marek Brocki - .

Kredyt obrotowy to produkt finansowy w ofercie banków, który skierowany jest do przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia finansowego na utrzymanie bieżącej działalności firmy. Staranie się o tego typu kredyt dla firm nie musi wynikać z problemów finansowych, a limit kredytowy dla firmy może być traktowany jako zabezpieczenie na wypadek zamrożenia środków firmowych. A na jakie cele firmowe można przeznaczyć pieniądze z kredytu obrotowego?

rodzaje kredytów obrotowych

Pieniądze z kredytu obrotowego przeznaczane są na spłatę zobowiązań wynikających z działalności firmy, takich jak zapłata za towar, opłacenie rachunków, czy wypłacenie pensji pracownikom. Ze względu na nieterminowość wypłat spływających od kontrahentów, czy zamrożenie pieniędzy w inwestycjach, kredyt obrotowy daje możliwość zachowania dobrej sytuacji finansowej firmy i chroni przed pogłębieniem się zadłużenia.

Jakie są rodzaje kredytów obrotowych?

Możemy wyróżnić kilka opcji zobowiązania obrotowego. Po pierwsze wyróżnić możemy kredyty obrotowe w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym. Pierwszy z nich może zostać przeznaczony na dowolny cel, jaki wymyśli kredytobiorca. Kredyt w rachunku kredytowym z kolei wyróżnia się celowością. Przeznaczenie kwoty wsparcia finansowego na cel inny niż w umowie może wiązać się z dotkliwą karą finansową.

Kolejny podział obejmuje kredyt obrotowy odnawialny i nieodnawialny. Oprócz tego banki oferują też kredyty obrotowe z gwarancjami, z zabezpieczeniem hipoteką i konsorcjalne. Dzięki szerokiej ofercie bankowej każdy kredytobiorca może dobrać opcję kredytu obrotowego dla firm odpowiadającą jego potrzebom. Czym charakteryzują się poszczególne formy zobowiązań obrotowych dla firm?

Kredyt w rachunku bieżącym

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opcję kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, mogą po wykorzystaniu środków własnych czerpać fundusze z ustalonego w umowie kredytowej limitu. Zasadniczo banki przed udzieleniem takiego zobowiązania, wymagają od klienta, by odpowiednio długo posiadał już u nich rachunek bankowy.

Wysokość limitu ustala się z każdym klientem indywidualnie. Wpływ na poziom debetu ma między innymi sytuacja finansowa firmy i jej zdolność kredytowa. Nie bez znaczenia jest też poziom obrotów na koncie kredytobiorcy. Okres kredytowania ustalany jest zwykle na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Dzięki zaciągnięciu zobowiązania przedsiębiorca może posiłkować się pieniędzmi z limitu i dokonywać transakcji, które wysokością przekraczają zgromadzone środki własne. Nie można jednak dokonywać transakcji, które łącznie przekraczają wysokość środków własnych wraz z limitem.

W przypadku skorzystania z limitu kolejne wpłacone na rachunek środki w pierwszej kolejności przeznaczane są na spłatę kredytu firmowego. Przedsiębiorca zaciągający takie zobowiązanie płaci odsetki jedynie od kwoty środków, z których faktycznie skorzystał. Poziom oprocentowania jest składową wysokości wskaźnika WIBOR i marży banku. Zdarza się, że banki decydują się na wprowadzenie opłaty dodatkowej w postaci prowizji za prowadzenie kredytu.

Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym cechuje się celowością. Środki z uzyskanego wsparcia, przedsiębiorca zobowiązany jest w pełnej kwocie przeznaczyć na cel zadeklarowany w umowie kredytowej. Ta opcja kredytu obrotowego jest poddawana przez bank ewidencji zagospodarowania udzielonych przez instytucję środków.

Jeżeli kredytobiorca wnioskuje o przyznanie konkretnej kwoty kredytu dla firm, która ma zostać przeznaczona np. na zakup maszyn, nie ma możliwości wykorzystania pieniędzy na inne wydatki. Niezastosowanie się do wskazań z umowy może wiązać się z karą pieniężną. Wnioskowana wysokość kredytu w rachunku kredytowym wypłacana jest w całości jednorazowo. Spłata następuje w ratach, które uwzględnione są w harmonogramie. Raty te mają postać kapitałowo-odsetkową.

Kredyt obrotowy z gwarancjami

Kredyt dla firm z gwarancjami związany jest ściśle z programem gwarancji de minimis, który obowiązuje od 2018 roku. Beneficjentami tej formy wsparcia są małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomoc ta obejmuje zapewnienie zabezpieczenia dla kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

O kredyt taki można wnioskować w banku, który zawarł umowę z BGK. Celem udzielania gwarancji jest zwiększenie dostępności wsparcia finansowego w obrębie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalny okres kredytowania wynosił 27 miesięcy, a łączna kwota wsparcia nie może przekroczyć 200 tys. euro. Do 30 czerwca 2022 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi, by przeciwdziałać skutkom pandemii, pomoc udzielana jest do 75 miesięcy, a poziom zabezpieczenia może sięgać do 80%.

Kredyt obrotowy pod hipotekę

Klienci indywidualni korzystają z kredytów hipotecznych celem sfinansowania zakupu mieszkania, budowy domu lub remontu już istniejącej nieruchomości. Kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym są dostępne również dla firm. Ta forma gwarancji spłaty stanowi najbardziej solidne zabezpieczenie, dlatego kredyty obrotowe pod hipotekę są ofertą skierowaną do klientów wysokiego ryzyka. Chodzi tutaj w szczególności o firmy, które są bardzo krótko na rynku i nie mają ustabilizowanej pozycji finansowej.

Warunkiem koniecznym podczas udzielania przedsiębiorcy kredytu obrotowego pod hipotekę, jest dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli dłużnik nie będzie wywiązywał się z obowiązku spłaty zobowiązania, bank ma prawo pokryć zadłużenie z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie.

Kredyt obrotowy konsorcjalny

Kredyty konsorcjalne to forma finansowania udzielane przedsiębiorcy przez grupę banków. Konsorcja złożone mogą być zarówno z banków prywatnych, jak i banków spółdzielczych, które to udzielają różnego rodzaju kredytów, które najczęściej mają na celu sfinansowanie wysokich kwotowo inwestycji. Najczęściej tego typu kredyt dla firm występuje pod postacią kredytów inwestycyjnych. Inwestycje takie charakteryzują się niejednokrotnie wysokim ryzykiem, a kwota potrzebna do realizacji celu przekracza możliwości jednego kredytodawcy.

Pierwszym krokiem do wnioskowania o kredyt obrotowy dla firm jest zainicjowanie stworzenia konsorcjum, które zweryfikuje sytuację potencjalnego kredytobiorcy i przeanalizuje ryzyko i rentowność przedsięwzięcia. Kredyty konsorcjalne przeznacza się również na zakup firm oraz refinansowanie zadłużenia.

Kredyt obrotowy odnawialny i nieodnawialny

Kredytem nieodnawialnym jest zobowiązaniem z opcją finansowania w firmowym rachunku kredytowym. W umowie ustala się limit kredytowy dla firmy, który pomniejszany jest o kwotę, z której klient skorzystał. Limit ten nie odnawia się, a spłata tego zobowiązania odbywa się na zasadzie rat, które zostały ustalone pomiędzy klientem a bankiem.

Kredyt odnawialny z kolei jest limitem kredytowym, który odnawia się, a klient może korzystać z niego wielokrotnie. Kredyt obrotowy odnawialny bank przyznaje na 12 miesięcy. Po tym czasie klient ma możliwość przedłużenia go jeszcze dwukrotnie. Łączny czas kredytowania wynosi więc, przy założeniu, że zostanie odnowiony, trzy lata, czyli 36 miesięcy. Kredytobiorca korzysta więc z ustalonego limitu dla firm według potrzeb. Limit wówczas odnawia się, niemożliwe jest jedynie przekraczanie go.

Zarówno kredyt obrotowy odnawialny i nieodnawialny to kredyty dla firm bez zabezpieczeń majątkowych, które można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kredyt obrotowy w obcej walucie

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kredyt obrotowy udzielany w walucie innej niż polska. Pomimo że najczęściej zobowiązania takie udzielane są w złotówkach, kredytobiorca ma szansę uzyskać wsparcie finansowe od banku w wybranej walucie. Warunkiem jest jednak, by firma, która wnioskuje o kredyt obrotowy np. w euro, dolarach, frankach szwajcarskich, czy funtach, uzyskiwała przychody w wybranej walucie. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorcy przy spłacie zobowiązania.