Kryzys gospodarczy, kryzys zadłużenia czy suwerenności?

Adam Kowal - .

Analiza kontekstu ekonomicznego jest delikatna. Zrozumienie zdarzeń z przeszłości jest trudne, tym bardziej zrozumienie obecnej sytuacji. Dlatego też próba dostrzeżenia rzeczywistych przyczyn kryzysów, aby móc je zrozumieć, jest kwestią fundamentalną.

kryzys gospodarczy

Jeśli trochę cofniemy się w czasie, to kryzys na rynku kredytów hipotecznych, który był postrzegany przez wielu ekonomistów ze względu na dychotomię między działalnością gospodarczą a nadzwyczajnym wzrostem cen akcji i nieruchomości w niektórych krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, co miało wpływ na cały świat, którego dziś doświadczamy. Inne kryzysy, takie jak te związane z ruchem Euribor i Libor, były znacznie bardziej dyskretne. Temat zadłużenia, choć postrzegany powierzchownie przez wielu ekonomistów, jest często analizowany przez jeden pryzmat, czyli kosztów jego spłaty.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna w Polsce była bardzo dobra. Obecnie kryzys gospodarczy jest na ustach wszystkich, kryzys związany z problemem zdrowotnym, niezależnie od decyzji podejmowanych przez rządy w ciągu ostatnich miesięcy.

Bezrobocie w najbliższych miesiącach wzrośnie, nawet jeśli w tej chwili jest zamaskowane przez krótkoterminową politykę gospodarczą. Tworzenie przyszłego długu dla następnych pokoleń jest ważną kwestią, ale fałszywą, uproszczeniem mającym na celu sprawienie, by ekonomiści czuli się winni proponowanej polityki fiskalnej, która skupia się na negatywnych konsekwencjach długu. Oprócz bezrobocia i braku polityki fiskalnej krytyczne znaczenie ma również temat inwestycji. Podmioty gospodarcze poszukują bezpiecznych papierów wartościowych, bezpiecznego finansowania działalności gospodarczej. Sytuacja ta istniała już przed pojawieniem się COVID-19.

Jeśli jednak przeanalizujemy kontekst makroekonomiczny, to Europa znajdzie się w pułapce płynności. Ponadto obecnie analizowane narzędzia makroekonomiczne są głównie monetarne, a zwiększanie podaży pieniądza w pułapce płynności jest nieefektywne. Obecnie analizowane jest zatem rozwiązanie, czyli europejska polityka budżetowa, dla której należy przeanalizować, co tak naprawdę oznacza zadłużenie. Należy zauważyć, że zadłużenie niekoniecznie samo w sobie stanowi problem, pożyczka może umożliwić spłatę pożyczki i wygenerować nadwyżkę. Rzeczywistość jest taka, że dług nie jest tak naprawdę spłacany. Państwo ma oczekiwaną długość życia wiecznego i w tym sensie akumulacja długu jest, z makroekonomicznego punktu widzenia, bezproblemowa. Państwo, sprawując kontrolę nad swoimi pieniędzmi, może tworzyć pieniądze na spłatę swojego długu.

Z drugiej strony, państwo może zbankrutować, gdy pożycza obcą walutę, co jest sytuacją z euro. Dziś znajdujemy się w paradoksie makroekonomicznym, w którym dług jest suwerenny, ale waluta nie jest suwerenna. Ponadto europejska trójka umożliwiła Grecji ratowanie się przed własną upadłością związaną z zadłużeniem. Rzeczywistość bankructwa państwa została z tego zdarzenia wyobrażona jako rzeczywistość, wcześniej nie do pomyślenia.

Zainteresowanie w kontekście greckim polegało na ratowaniu greckich przedsiębiorstw, aby uniknąć przede wszystkim nadmiernego wpływu kontekstu gospodarczego na banki niemieckie. Ratunek ten umożliwił niemieckim bankom zakupienie greckich portów lotniczych (i wysp greckich), kiedy wiadomo, że turystyka jest jednym z głównych czynników napędzających działalność Grecji, dlatego też Grecja sprzedała swoje przetrwanie w obliczu postępującego i nieuniknionego zubożenia swojej ludności, związanego ze sprzedażą swoich aktywów w zamian za zmniejszenie swojego zadłużenia. Zniewolenie Grecji do Niemiec posłużyło jako lekcja dla innych państw europejskich, aby pokazać im, co może się stać z państwem, które nie przestrzega zasad ustanowionych przez Europę.

Jeśli chodzi o suwerenność, to stanowi kolejny problem, a mianowicie problem demokracji. W rzeczywistości żaden z członków trójki nie jest wybierany, są lub przynajmniej mogą być mianowani przez osobę wybraną. Europa jest w tej kwestii dobrym pomysłem, który został źle wdrożony w obecnej formie, jest nadal na etapie niepełnej integracji gospodarczej. Brakuje wspólnej władzy budżetowej, aby suwerenność i dług były europejskie, a nie suwerenne, co stworzyłoby Europę federalną, która rozwiązałaby obecną dychotomię, w której waluta jest federalna, ale kraje z niej korzystające nie są. Drugim rozwiązaniem jest odzyskanie suwerenności narodowej za pomocą waluty krajowej, jednak duże kraje, takie jak Niemcy, które korzystają z euro pod względem zwiększonej konkurencyjności, dzięki słabszej niż byłaby w kontekście wyjścia ze strefy euro walucie europejskiej, uniemożliwiają ten krok wstecz.

Przyszły europejski plan budżetowy stawia pierwszy kamień węgielny pod wzajemną regulację zadłużenia, a raczej wpłatę na rzecz innych krajów ich składek do Europy. Dla przykładu: Francja da 80 miliardów i otrzyma 40 miliardów, podczas gdy inne kraje, takie jak Włochy, otrzymają więcej niż płacą. Europejska sztuczka tworzenia pieniędzy polega na tym, że kraje otrzymują je natychmiast i płacą przez kilkadziesiąt lat.

Pomysł, że podatki są powiązane z długiem planu europejskiego, nie istnieje. Słynne "przyszłe pokolenia, które spłacają dług", też nie istnieją. Przyszłe pokolenia odziedziczą nie tylko dług, ale także sam dług, czyli zero aktywów netto. Jest nawet możliwe, że inwestycje wynikające z planu europejskiego będą pozytywne, nawet w innych obszarach, takich jak składki emerytalne. Faktem jest, że ten europejski plan powinien być wykorzystywany oszczędnie i inteligentnie, co zależy od tego, kto będzie kierował tym krajem w trakcie jego realizacji.

Może się też zdarzyć, że zadłużenie europejskie zostanie porównane z zadłużeniem krajów afrykańskich, zwłaszcza rozwijających się krajów. Problem krajów rozwijających się jest inny. Kraje afrykańskie są zadłużone w dolarach, więc ponieważ nie są zadłużone w swojej walucie krajowej, kurs wymiany, który jest powiązany z działalnością gospodarczą obu krajów, coraz bardziej powiększa przepaść między tymi walutami. Dlatego każdego roku, aby spłacić tę samą kwotę w dolarach, potrzebna jest coraz większa ilość suwerennej waluty, aż do momentu, gdy kraj popęka pod ciężarem długu, a kraj, który pożyczył pieniądze, "organizuje" się, kupując aktywa zadłużonego kraju (kopalnie kamieni szlachetnych, zasoby naturalne, firmy itp.) po preferencyjnej cenie. Oprócz zadłużenia hiperinflacja spowodowana korupcją przyspiesza ten proces.

Obecna sytuacja jest problematyczna. Biorąc pod uwagę znaczny spadek aktywności związanej z pandemią koronawirusa, który jest oczywiście bardzo realny, ale ostatecznie jest anegdotyczny w porównaniu z problemem suwerenności europejskiej, chociaż w mediach o charakterze ogólnym powtarza się, że to właśnie kontekst zdrowotny stawia kraje europejskie w delikatnej sytuacji, rok 2020, bez działań ponadnarodowych, będzie kolejnym rokiem ku upadkowi.

Należy zatem dokonać prawdziwej makroekonomicznej refleksji na temat strukturalnego elementu naszej gospodarki, na temat zanikania lub sprzedaży sektorów strategicznych, na temat stabilności naszego systemu emerytalnego oraz, bardziej ogólnie, na temat właściwych działań mających na celu wprowadzenie do naszej gospodarki poza wszelkimi z góry przyjętymi pomysłami, aby jak najskuteczniej wykorzystać ten nowy potencjał wniesiony przez Europę.