Kredyt dla rolnika. Czym się charakteryzuje i jakie warunki trzeba spełnić?

Marek Brocki - .

Prowadzenie działalności rolniczej wiąże się z ciągłymi inwestycjami. Dobrze prosperujące gospodarstwo wymaga modernizacji, zakupu nowych maszyn, czy nawozów. Wiele banków oferuje specjalne produkty finansowe skierowane do tej grupy klientów. Zobacz, na jaki kredyt dla rolników się zdecydować, czym się charakteryzuje odpowiednio dobrany kredyt dla rolnika oraz jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

kredyt dla rolnika

Kredyty dla rolników to specjalne zobowiązania dopasowane do potrzeb osób zajmujących się działalnością rolniczą. Dzięki temu rolnicy mają możliwość rozpocząć lub rozwijać działającą już działalność. Czym jest kredyt dla rolnika, na co można go przeznaczyć i jakie są warunki jego udzielenia?

Kredyt dla rolnika – co to takiego?

Działalność związana z prowadzeniem gospodarstwa to przede wszystkim uprawa roślin i hodowla zwierząt. Zajęcia te wiążą się z nieustannymi wydatkami, a postępująca mechanizacja wymusza zakup coraz to nowszych maszyn rolniczych. Nabycie ich wiąże się z dużymi kosztami i nie zawsze jest możliwe pokrycie ich z bieżących dochodów lub zgromadzonych środków. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą pożyczki i kredyty, które dopasowane są do potrzeb osób zajmujących się prowadzeniem gospodarstw rolnych.

Oprócz tradycyjnych produktów bankowych, którymi są kredyty gotówkowe, rolnicy mogą liczyć na kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach. Ze względu na często wysoką kwotę zobowiązań, banki wymagają od kredytobiorców oszacowania prognoz finansowych oraz udokumentowania celowości, czyli przeznaczenia wnioskowanej kwoty pożyczki na konkretny cel np. inwestycja w materiał siewny, nawozy lub maszyny.

Wśród kredytów dla rolników znajdują się zarówno kredyty gotówkowe, jak i hipoteczne. Rolnicy, którzy chcą uzyskać finansowanie bieżącej działalności, mogą skorzystać z kredytu obrotowego. Dostępne są również celowe kredyty na zakup ziemi i maszyn. Młodzi rolnicy, którzy zaczynają swoją działalność, mogą też skorzystać ze specjalnych kredytów dla młodego rolnika. Oferta ta jest zaadresowana do osób, które swoją działalność rolniczą prowadzą nie dłużej niż 2 lata.

Co można sfinansować kredytem dla rolnika?

Rolnicy zaciągający zwykły kredyt gotówkowy mogą przeznaczyć go na dowolny cel, nawet niezwiązany z prowadzeniem działalności rolniczej. Inaczej jest w przypadku kredytów skonstruowanych z myślą o konkretnych inwestycjach. Mowa tutaj o kredytach na zakup nawozów, maszyn i urządzeń rolniczych, czy też kredyt na zakup gruntów rolnych.

Na szczególną uwagę zasługują preferencyjne kredyty dla rolników, które objęte są dotacjami rządowymi i dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Oferty takie są objęte specjalnym oprocentowaniem i są zdecydowanie tańsze niż inne oferty pożyczek dla rolników.

Kredyty dla rolników przeznaczane są przede wszystkim na modernizację gospodarstw rolnych, finansowanie bieżącej działalności, zakup zwierząt do hodowli, a także na pokrycie strat np. związanych z niskimi plonami. Kredyt udzielany osobom zajmującym się działalnością rolniczą może mieć na celu również konsolidację dotychczasowych zobowiązań rolnika, dzięki czemu może on liczyć na jedną niższą ratę.

Rodzaje kredytów dla rolnika – na jaki się zdecydować?

Rolnicy mogą skorzystać z wielu form finansowania. Przede wszystkim, mają możliwość ubiegania się o tradycyjny kredyt gotówkowy, który mogą przeznaczyć na wybrany przez siebie cel, również niezwiązany z działalnością. Oprócz tego w ofercie banków znajdziemy dedykowane rolnikom kredyty, które przeznaczone są na konkretne inwestycje oraz zakup środków trwałych. Kredyty ze specjalnym przeznaczeniem na działalność rolniczą obejmują:

 • kredyty obrotowe (na rachunku bieżącym lub kredytowym);
 • kredyty przeznaczone na zakup nawozów;
 • kredyty inwestycyjne;
 • kredyty rewolwingowe;
 • karty kredytowe.

Oprócz wymienionych wyżej opcji finansowania dla rolników istnieją też tak zwane kredyty preferencyjne, które dotowane są dopłatami z ARiMR. Są to kredyty inwestycyjne i klęskowe. Zobowiązania te zaciągane są na specjalnych warunkach. Co więcej, rolnicy mogą skorzystać z kredytów hipotecznych, którymi można sfinansować zakup gruntów rolnych lub też modernizację gospodarstwa czy remont budynków, które stanowią element gospodarstwa.

Kredyty preferencyjne dla rolników

Kredyty preferencyjne wyróżniają się w ofertach banków i stanowią jedną z najkorzystniejszych opcji finansowania. Dzięki dopłatom do oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, koszty kredytu zostały ograniczone do minimum. Dzięki temu rolnicy mogą skorzystać z kredytów:

 • na zakup maszyn oraz urządzeń rolniczych;
 • na zakup nawozów oraz paszy dla zwierząt;
 • na rekompensatę strat spowodowanych klęską lub suszą;
 • inwestycyjnych przeznaczonych m.in. na zakup gruntów rolnych lub zakup udziałów w spółkach prowadzących przetwórstwo oraz na wznowienie produkcji rolnej.

Z kredytów preferencyjnych opartych na dopłatach ARiMR do oprocentowania mogą skorzystać osoby prowadzące oraz podejmujące pracę związaną z rolnictwem, rybactwem śródlądowym, przetwórstwem produktów rolnych, przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków oraz działami specjalnymi produkcji rolnej. Wysokość kredytów inwestycyjnych wspieranych przez dopłaty ARiMR uzależniona jest od wielkości przedsięwzięcia oraz zdolności kredytowej osoby wnioskującej o kredyt. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat i stanowi on uzupełnienie wkładu własnego rolnika przy inwestycji objętej kredytem.

Kredyt dla młodego rolnika – jakie są zasady kredytowania?

Ciekawą opcją wsparcia finansowego dla rolników jest kredyt dla osób, które rozpoczynają swoją działalność w tym zakresie. Kredyt dla młodego rolnika, bo o tym mowa, jest ofertą skierowaną do osób poniżej 40 roku życia, które rozpoczęły działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o kredyt. Kapitał może być przeznaczony na zakup ziemi, której powierzchnia nie może przekroczyć 300 hektarów użytków rolnych.

Osoba ubiegająca się o kredyt dla młodego rolnika musi mieć wymagane kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia tego typu działalności. Co więcej, konieczne jest przedstawienie biznesplanu uwzględniającego rozwój działalności rolniczej bądź sprzedaż produktów pochodzących z gospodarstwa. Na realizację planu, kredytobiorca ma maksymalnie 3 lata od dnia wypłaty pierwszej raty kredytu.

Kredyt obrotowy dla rolnika

Rolnicy mogą skorzystać z kredytów obrotowych, które pozwalają sfinansować bieżącą działalność gospodarstwa. Kredyt udzielany jest w maksymalnej kwocie 40 tys. złotych na 12 miesięcy. Plusem tej oferty finansowej dla osób prowadzących gospodarstwa rolne jest to, że istnieje możliwość zawieszenia spłaty w wybranym przez kredytobiorcę okresie.

Środki z kredytu mogą zostać przeznaczone między innymi na sfinansowanie pensji zatrudnionych w gospodarstwie pracowników, zakup materiału do zasiewu, środków ochrony roślin, czy też maszyn rolniczych jak ciągniki, czy kombajny. Rolnicy mogą skorzystać również z opcji kredytu obrotowego odnawialnego, który będzie przyznawany automatycznie. Wysokość środków określa ustalony wcześniej limit.

Warunki kredytowania dla rolników

Podobnie jak w przypadku pozostałych produktów finansowych oferowanych przez banki, również osoby starające się o kredyt dla rolnika muszą spełnić pewne standardowe wymagania. Po pierwsze, zanim bank udzieli rolnikowi kredytu, sprawdza jego zdolność kredytową oraz historię w BIK-u. W przypadku kredytów preferencyjnych, osoby wnioskujące o jego udzielenie muszą spełnić kilka dodatkowych wymogów. Rolnik starający się o kredyt z dopłatami do oprocentowania z ARiMR musi przedłożyć w instytucji finansowej szereg dokumentów obejmujących między innymi:

 • zaświadczenie KRUS o terminowym wpłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne;
 • dokumenty potwierdzające powierzchnię gospodarstwa (uzyskuje się je w urzędzie gminy);
 • nakaz płatniczy podatku rolnego, na którym wskazana jest jego wysokość;
 • faktury oraz rachunki z okresu obejmującego ostatnie 12 miesięcy;
 • decyzje dotyczące przyznania dopłat pochodzących krajowych środków albo środków UE;
 • historię rachunku bankowego;
 • decyzję o wysokości podatku, którą wystawia właściwy urząd skarbowy;
 • oświadczenie osoby prowadzącej gospodarstwo rolne z szacowanymi dochodami na kolejne lata.

Kredyt dla rolnika – jakie są koszty?

Podobnie jak w przypadku innych produktów finansowych oferowanych przez banki, na koszt kredytu dla rolnika wpływ mają przede wszystkim RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) oraz wysokość oprocentowania. Jeśli chodzi o kredyty gotówkowe dla rolników, to najkorzystniejsze warunki oferują Banki Spółdzielcze. Decydując się na jeden z kredytów dedykowanych osobom prowadzącym działalność rolniczą, należy zwrócić również uwagę na prowizję banku oraz dodatkowe zabezpieczenia jego spłaty. Warto sprawdzić również, czy istnieje możliwość zawieszenie spłaty rat kredytu na określony umową okres.

Najkorzystniejsze warunki oferują kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania z ARiMR. W takim wypadku trzeba spełnić szereg niezbędnych wymagań, w tym posiadać kapitał uzupełniający na planowaną inwestycję.