Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – w jaki sposób to zrobić?

Marek Brocki - .

Kwestia wykreślenia wpisu o hipotece z ksiąg wieczystych interesuje przede wszystkim osoby, które zakończyły spłacanie kredytu hipotecznego. Cała procedura wymaga dopełnienia kilku niezbędnych kroków. W pierwszej kolejności musimy uzyskać zgodę wierzyciela, by następnie móc złożyć poprawnie wypełniony wniosek do właściwego sądu. Oprócz tego konieczne jest też uiszczenie opłaty. Kto może wnioskować o wykreślenie hipoteki i jak to zrobić?

wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Czym jest hipoteka?

Kwestie odnoszące się do hipoteki uregulowane są w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz Kodeksie Cywilnym. Pierwszy akt precyzuje samo pojęcie hipoteki. Z przepisów kodeksu możemy natomiast dowiedzieć się więcej o kwestiach związanych ze wpisem i wykreślaniem hipoteki z ksiąg. Hipoteką nazywamy formę zabezpieczenia kredytu udzielanego przez bank na okoliczność niewypłacalności dłużnika. Jeżeli kredytobiorca z jakiegokolwiek powodu uchyla się od obowiązku spłaty rat kredytu, bank ma prawo dochodzić swoich praw z nieruchomości.

W praktyce instytucja finansowa udzielająca kredytu hipotecznego może wnioskować o zlicytowanie nieruchomości, by zaspokoić niespłacone przez dłużnika zobowiązanie. Wraz z zaciągnięciem kredytu hipotecznego do ksiąg wieczystych trafia wpis, którego dokonuje się w akcie notarialnym.

Kto może wnioskować o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

O wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych może ubiegać się właściciel nieruchomości. Bank, czyli wierzyciel jest w tym wypadku zobligowany do współpracy, co sprawdza się do udostępnienia klientowi odpowiednich dokumentów po dokonaniu spłaty kredytu hipotecznego. Sam bank zgodnie z literą prawa również ma możliwość wnioskowania o wykreślenie wpisu, w praktyce jednak to właśnie właściciele nieruchomości uruchamiają tę procedurę. Wypełniając wniosek w banku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, należy pamiętać, że w przypadku gdy jest więcej niż jeden właściciel, każdy musi złożyć podpis na wniosku.

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu

Moment, w którym kredyt hipoteczny zostaje w pełni spłacony, jest chyba najbardziej wyczekiwaną przez dłużnika chwilą. To właśnie wówczas przestaje istnieć podstawa do zabezpieczenia spłaty zobowiązania w postaci hipoteki. Jest to również najczęstsza sytuacja, w której dłużnik wnioskuje o wykreślenie wpisu o zabezpieczeniu hipotecznym.

Bank ma prawo uruchomić procedurę usunięcia wpisu, jednak to właśnie właścicielowi nieruchomości zależy na tym, by doszło do wykreślenia hipoteki. Tak więc w praktyce, wierzyciel po spłacie kredytu hipotecznego współpracuje z właścicielem nieruchomości i udostępnia mu niezbędne do złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki dokumenty. Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej warto złożyć jak najszybciej, gdyż formalności mogą potrwać dość długo, zanim wpis zostanie wykreślony. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy chcemy sprzedać nieruchomość.

Wykreślenie hipoteki przy refinansowaniu kredytu hipotecznego

Inną sytuacją, która wymaga wykreślenia hipoteki, jest refinansowanie kredytu hipotecznego. Polega to na przeniesieniu zobowiązania finansowego do innego banku, gdy oferuje on lepsze warunki spłaty kredytu hipotecznego. Bank, w który staramy się o kredyt refinansowy stanie się wierzycielem wobec banku, z którego dłużnik pierwotnie otrzymał kredyt hipoteczny.

W przypadku, gdy kredyt hipoteczny został zaciągnięty na zakup czy budowę nieruchomości, również nowy kredyt będzie miał postać kredytu hipotecznego. Oznacza to, że w dziale IV księgi wieczystej musi nastąpić zmiana. Wykreśla się poprzedni bank, którego wierzytelność zostanie zaspokojona przez bank, w którym otrzymaliśmy refinansowanie kredytu. Tym samym nowy bank po dokonanej transakcji zostaje wpisany do księgi jako wierzyciel.

Wykreślenie hipoteki przy sprzedaży nieruchomości

O wykreślenie hipoteki należy wnioskować również, gdy dojdzie do sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Zanim jednak dojdzie do sprzedaży, należy wystąpić do banku, który jest naszym wierzycielem o wydanie dokumentu, w którym wskazana jest kwota zadłużenia i numer rachunku bankowego, na który należy przelać uzyskane ze sprzedaży pieniądze celem spłaty całego zobowiązania. Dokument taki nazywa się promesą.

W przypadku, gdy nowy właściciel również korzysta z kredytu hipotecznego, spłata kredytu następuje poprzez transakcję pomiędzy bankami. Wierzyciel nowego właściciela przelewa kwotę ze sprzedaży nieruchomości na konto banku, który widnieje w księdze wieczystej. Po zakończeniu transakcji konieczne jest wykreślenie hipoteki i dodanie nowego wpisu z danymi banku, który udzielił kredytu hipotecznego nowemu właścicielowi nieruchomości.

Wykreślenie hipoteki a zgoda banku

Aby możliwe było złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki, musimy uzyskać zgodę wierzyciela, który następnie wyda nam niezbędne dokumenty. Po spłacie kredytu hipotecznego bank zobligowany jest do wydania klientowi tak zwanego kwitu mazalnego, który jest dokumentem niezbędnym do przywrócenia pełnych praw właścicielowi nieruchomości oraz wykreślenia wpisu o zabezpieczeniu hipotecznym.

W kwicie mazalnym bank musi uwzględnić informacje o całkowitej spłacie zadłużenia i wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki. Sam dokument nie musi mieć poświadczenia notarialnego, sam podpis osoby wydającej kwit wystarczy. Wydanie kwitu mazalnego w zależności od polityki banku, może był płatne lub darmowe.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki składa się na urzędowym formularzu KW-WPIS, który możemy pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub uzyskać go w sądzie. Formularz opiewa na cztery strony, gdzie należy uwzględnić między innymi informacje o numerze księgi wieczystej naszej nieruchomości oraz nazwie sądu i wydziału, który ją prowadzi. Oprócz tego musimy zaznaczyć pole odnoszące się do hipoteki i opisać własnymi słowami czego dotyczy nasz wniosek.

Należy podnieść argument o spłacie całkowitej zobowiązania oraz wskazać bank, który był naszym wierzycielem, numer księgi i wysokość hipoteki. Następnie należy umieścić dane właściciela nieruchomości. W przypadku, gdy właścicieli jest więcej niż jeden, wszystkie dane muszą zostać zawarte we wniosku. Każdy właściciel musi też złożyć na wniosku swój podpis.

W formularzu musimy podać też wykaz załączników, numer kwitu mazalnego i wzmiankę o uiszczonej opłacie sądowej. Wniosek o wykreślenie hipoteki możemy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Komplet dokumentów powinien uwzględniać dwa wypełnione wnioski, gdyż jeden będzie stanowić nasze potwierdzenie złożenia dokumentów.

Jaka jest opłata za wykreślenie hipoteki?

Złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 100 zł. Potwierdzenie dokonania zapłaty należy zawrzeć w komplecie dokumentów dostarczonych do sądu.

Dokonać opłaty za złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki możemy na kilka sposobów. Przede wszystkim możemy dokonać wpłaty gotówkowej w kasie sądu. W tym miejscy możemy również zakupić znaki opłaty sądowej. Drugą opcją jest dokonanie opłaty online. Potwierdzenie zakupu znaków elektronicznych opłaty sądowej należy wydrukować i dołączyć do wniosku. Ostatnim sposobem jest wykonanie tradycyjnego przelewy na konto bankowe sądu. W tytule przelewu koniecznie trzeba podać numer naszej księgi wieczystej i informację czego dotyczy opłata (wykreślenia hipoteki).

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wykreślenie hipoteki

Oprócz poprawnie wypełnionego wniosku KW-WPIS w dwóch egzemplarzach uwzględniających podpisy wszystkich właścicieli, procedura wymaga dołączenia dodatkowych dokumentów. Pierwszym z nich jest dokument z banku, który stwierdza spłatę kredytu i informuje o zgodzie na wykreślenie hipoteki. W nomenklaturze banków dokument ten określa się mianem kwitu mazalnego. Kolejnym dokumentem, który trzeba dołączyć do wniosku, jest potwierdzenie dokonania opłaty sądowej.

Procedura wykreślenia hipoteki – ile trwa?

Sama procedura wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej i wypełnienie wniosku nie jest skomplikowana. Ze względu jednak na konieczne formalności, cały proces rozciąga się w czasie. Nawet do kilkunastu dni może trwać przygotowanie dokumentu wydawanego przez bank na potwierdzenie spłaty kredytu.

Zdecydowanie dłużej przyjdzie nam jednak czekać na rozpatrzenie naszego wniosku przez sąd rejonowy. Tutaj czas oczekiwania mocno się waha i w zależności od ilości rozpatrywanych spraw i wniosków przez konkretny sąd, może potrwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.