TRAVELPLANET: Zmiana zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Emitenta

Zarząd Travelplanet.pl S.A. informuje, iż w dniu 16.03.2012 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 12.03.2012r., przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów, zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Emitenta. Zastaw rejestrowy jest ustanowiony na rzecz banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie tytułem zabezpieczenia udzielonego Emitentowi kredytu w formie linii wielocelowej.

Zastawem rejestrowym zostało objęte mienie ruchome Emitenta o wartości bilansowej na dzień 30.09.2011r. w kwocie 10.293.000,00 zł, znajdujące się w siedzibie Emitenta oraz w punktach obsługi klientów zlokalizowanych w centrach handlowych na terenie Polski. Ustanowiony zastaw rejestrowy zabezpiecza udzielony Emitentowi kredyt w linii wielocelowej w kwocie 1.400.000,00 zł do maksymalnej kwoty zadłużenia z tego tytułu wobec BPH S.A. w kwocie 2.100.000,00 zł.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub osobami nadzorującymi Emitenta a BPH S.A., na rzecz którego został ustanowiony zastaw rejestrowy. Nie istnieją także powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami zarządzającymi lub osobami nadzorującymi Emitenta a osobami zarządzającymi lub osobami nadzorującymi bank BPH S.A. Wartość zastawu jest traktowana przez Emitenta jako aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52b) RO, albowiem aktywa te stanowią więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu i o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1) RO.