Odszkodowania, Odszkodowanie - Dochodzenie Odszkodowań - Odzyskiwanie

Odszkodowania, szkody osobowe. Aby skutecznie uzyskać wysokie zadośćuczynienie - odszkodowanie, trzeba dobrze przygotować sprawę nie tylko pod względem prawnym, ale przede wszystkim pod względem dowodowym. Często bowiem, nawet przy poważnych wypadkach osoby poszkodowane dysponują jedynie ogólną kartą wypis-ową ze szpitala. Dlatego Kancelaria MEDITOR, zwraca szczególną uwagę na dokumentację zebraną w sprawie.

Aby określić pełne skutki wypadku dla zdrowia poszkodowanych zapewniamy w miejscu zamieszkania klientów w całej Polsce:

 • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
 • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
 • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
 • odszkodowania na rehabilitację,
 • odszkodowania na pomoc psychologa i psychiatry,
 • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.

Powyższe pozwala na zgromadzenie dokumentacji, która umożliwia żądanie najwyższych świadczeń odszkodowawczych. Wpływamy więc realnie na zakres oraz wysokość uzyskiwanych odszkodowań.

Odszkodowania "Wypadki za granicą Polski" za wypadki za granicą

Prowadzimy postępowania najczęściej bezpośrednio przeciwko zagranicznym towarzystwom ubezpieczeń prowadząc korespondencję w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Prowadzenie sprawy przeciwko zagranicznym towarzystwom daje bowiem znacznie lepsze rezultaty - znacznie wyższe świadczenia odszkodowawcze niż załatwienie sprawy przez polskiego reprezentanta.

Co ważne w większości Państw UE istnieje możliwość żądania zwrotu kosztów pełnomocnika występującego na etapie przed sądowym. Oznacza to, iż często wynagrodzenie Naszej Kancelarii będzie pokryte przez ubezpieczyciela w całości lub części. Postępowania te należą do trudnych z uwagi na konieczność znajomości przepisów prawa obowiązujących w danym państwie, a także danego systemu nadzoru ubezpieczeniowego np. w Niemczech - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - co pozwala dyscyplinować zagranicznych ubezpieczycieli i szybko zakończyć postępowanie.

W tym zakresie poza pełną obsługą prawną zapewniamy Naszym Klientom:

 • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
 • prowadzenie korespondencji w językach obcych oraz tłumaczenie pism i dokumentów,
 • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
 • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych, a także certyfikowanych orzeczników w UE,
 • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
 • uczestnictwo w komisjach lekarskich za granicą,
 • rehabilitację,
 • pomoc psychologa i psychiatry,
 • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.

Szkody majątkowe

Często osoby poszkodowane skazane są w przypadku szkód majątkowych na kosztorysy i wyliczenia sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia jak również inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone.

W tym zakresie poza pełną obsługą prawną zapewniamy Naszym Klientom:

 • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
 • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
 • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny nieruchomości, budownictwa, majątkowych, pożarnictwa etc. wpisanych na listy biegłych sądowych,
 • analizę treści umowy ubezpieczenia,

Błędy medyczne

Błędem w sztuce lekarskiej jest "postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej". Oznacza to, że kategoria ta dotyczy tylko sytuacji, gdy lekarz postąpił niezgodnie z wiedzą medyczną. Do błędów lekarskich nie zalicza się więc przypadków niewłaściwego sterylizowania narzędzi do zabiegu, zoperowanie przez pomyłkę niewłaściwego narządu albo odmowa udzielenia pomocy pacjentowi, który jej potrzebuje.

Nie są to przypadki postępowania niezgodnego z wiedza medyczną, ale po prostu niedbalstwo lub zła organizacja pracy. Bardzo dobrze obrazuje to uzasadnienie Sądu Najwyższego w 1967 roku w sprawie, gdy lekarz operował bez wcześniejszego mycia rąk, gdzie stwierdzono, że zastosowanie elementarnych zasad aseptyki jest obowiązkiem całego personelu i nie wymaga posiadania specjalnych wiadomości, dlatego nie jest błędem w sztuce lekarskiej. Błędem takim nie byłoby również podanie pacjentowi trucizny zamiast leków.

W tym zakresie zapewniamy poza pełną obsługą prawną:

 • pomoc w zebraniu materiału dowodowego,
 • ocenę czy wystąpił błąd medyczny lub inne zaniedbanie oraz ocenę skutków dla zdrowia przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
 • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
 • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.

Wypadki w pracy

Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy z reguły wykazać trzeba jego winę np. wadliwą organizację pracy etc., choć bywają sytuację, iż odpowiedzialność pracodawcy jest dalej idąca - na zasadzie ryzyka, wówczas nie istnieje konieczność udowadniania winy. Istotne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia, wykonania zdjęć, zebrania oświadczeń świadków i nie podpisywanie protokołu wypadku gdy nie odpowiada on rzeczywistości.

Zapewniamy pełną obsługę prawną oraz:

 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności pracodawcy i ZUS-u,
 • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
 • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
 • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
 • rehabilitację,
 • pomoc psychologa i psychiatry,
 • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.

Odszkodowania za chorobę zawodową

Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko pracodawcom jak i postępowanie przed ZUS-em. Często w przypadku chorób zawodowych istnieje możliwość żądania świadczeń cywilnoprawnych od pracodawcy. Dotyczy to zarówno zadośćuczynienia jak i renty.

W tym zakresie zapewniamy:

 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów,
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności pracodawcy i ZUS-u,,
 • możliwość leczenia u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
 • ocenę skutków choroby zawodowej przez lekarzy specjalistów znajdujących się na listach biegłych sądowych,
 • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie ZUS-u, towarzystw ubezpieczeniowych,
 • rehabilitację,
 • pomoc psychologa i psychiatry,
 • uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.

Z doświadczeń z firmą MEDITOR wynika, że nie tylko są fachowcami najwyższej klasy w swojej dziedzinie, ale są również niezwykle uprzejmi i życzliwi wobec klientów. Dla klientów jest to bardzo ważne, kiedy widzę, że jako klienci są dla nich ważni, szanują klienta i jego czas.

Ponadto jest to firma nastawiona na pomoc i doradztwo klientowi.

 • Odszkodowanie za szkody osobowe,
 • Odszkodowanie za szkody rzeczowe,
 • Odszkodowanie za szkody majątkowe,
 • Odszkodowania za wypadki za granicą,
 • Odszkodowanie za błędy medyczne,
 • Odszkodowanie za wypadki przy pracy,
 • Odszkodowanie za wypadki w gospodarstwach rolnych,
 • Odszkodowanie za chorobę zawodową,
 • Odszkodowanie za wypadki wynikające z zaniedbań obowiązków,
 • Odszkodowania za sprawy o wartości powyżej 50.000 zł.

źródło: Meditor