Nowe możliwości restrukturyzacji zadłużenia w GE Money Banku

Liczba klientów GE Money Banku, którzy skorzystali z możliwości restrukturyzacji zadłużenia od czasu wprowadzenia przez bank nowych narzędzi, czyli od 22 września, przekroczyła już 9 tysięcy.

GE Money Bank oferuje nowe możliwości restrukturyzacji zadłużenia klientom deklarującym przejściowe trudności w spłacie kredytów, jednak wykazujących wolę i zdolność do dalszej spłaty. Restrukturyzacja polega na zaproponowaniu klientowi dogodniejszych warunków spłaty zobowiązania poprzez modyfikację kalendarza spłat, w sytuacji gdy klient ma przejściowe trudności finansowe i problemy z terminowym spłacaniem rat. Dzięki restrukturyzacji klient ma możliwość dalszej spłaty kredytu na nowych warunkach i co ważne, nie jest zagrożony wypowiedzeniem umowy przez bank.

Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie i zależy od historii kredytowej klienta. Inne narzędzia można zaproponować klientowi, który spóźnia się z płatnością mniej niż 30 dni, a inne - jeśli opóźnienia przekraczają 30 dni.

Aby klient mógł skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia, powinien spełniać następujące kryteria:

  • Od czasu uruchomienia kredytu upłynęło co najmniej 9 miesięcy.
  • Ostatni aneks do umowy kredytowej został zawarty minimum 12 miesięcy wcześniej.
  • W ciągu ostatnich 5 lat spłaty kredytu na życzenie klienta zostały wprowadzone maksymalnie 2 zmiany do umowy kredytowej.
  • Klient wykazuje chęć oraz ma możliwość dalszej spłaty kredytu.

Dodatkowym elementem weryfikowanym przez bank jest historia danego kredytu oraz innych kredytów klienta. Z restrukturyzacji zadłużenia mogą skorzystać także klienci, którzy informują bank, że stracą lub stracili pracę, a ich umowa kredytowa nie jest ubezpieczona na wypadek utraty pracy.

Możliwe formy restrukturyzacji to:

  • klient przez okres do 12 miesięcy spłaca tylko odsetki (odroczone płatności mogą być rozłożone równomiernie na pozostałe do spłaty raty lub doliczone jako dodatkowe raty na końcu okresu kredytowania),
  • 1-miesięczne wakacje kredytowe (odroczona płatność może być rozłożona równomiernie na pozostałe do spłaty raty lub doliczona jako dodatkowa rata na końcu okresu kredytowania),
  • obniżenie raty (miesięczna rata może zostać zmniejszona max. o 30% przez okres do 6 miesięcy; odroczone płatności będą rozkładane równomiernie na pozostałe do spłaty raty)
  • wydłużenie okresu kredytowania (wydłużenie kalendarza spłat przez powiększenie liczby rat max. o 33% okresu pozostałego do spłaty),
  • przywrócenie bieżącego statusu kredytu po wpłaceniu przez klienta 50% zaległej kwoty.

źródło: GE Money Bank