Kaucja jako zabezpieczenie wykonania umowy

Wpłacenie kaucji zamawiającemu jest jednym ze sposobów zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia ewentualnych wad. Z żądaniem kaucji można się spotkać szczególnie przy umowach o dzieło i roboty budowlane.