Jednostkowy wynik netto BOŚ S.A. wzrósł o 6,3 proc.

Łukasz Kujawa - .

Emisja nowych akcji i wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego kamieniami milowymi działań BOŚ Banku w I półroczu 2012 r.

Jednostkowy wynik netto BOŚ S.A. wzrósł o 6,3 proc.

W I półroczu Bank Ochrony Środowiska zarobił ponad 38,7 mln zł netto. Wpływy całej Grupy BOŚ sięgnęły blisko 24,5 mln zł netto, a jej współczynnik wypłacalności wyniósł 15,02 proc. Jednym z kluczowych wydarzeń było przeprowadzenie publicznej emisji akcji, w wyniku której BOŚ Bank pozyskał 227,5 mln zł brutto.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012 r. przychody Grupy BOŚ z tytułu odsetek wzrosły o 13 proc. Na wynik ten miały wpływ wyższe rynkowe stopy procentowe oraz odnawianie się portfela kredytowego na korzystniejszych marżach. W sektorze korporacyjnym wzrost przychodów z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych klientom z tego obszaru sięgnął 21,8 proc. (21,7 mln zł).

Wskaźniki i wynik netto

W czerwcu Agencja Fitch Ratings potwierdziła wiarygodność kredytową Banku i utrzymała długoterminowy rating dla BOŚ na poziomie BBB ze stabilną perspektywą.

Również wskaźniki Grupy pozostały na stabilnym poziomie zbliżonym do stanu z 2011 r. Marża odsetkowa wyniosła 1,8 proc., a stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,4 proc. podobnie jak w 2011 r. Poziom wskaźnika kosztów do dochodów to 77,9 proc.

Wynik Grupy z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 7,2 proc., (o 4,1 mln zł). Na jego obniżenie największy wpływ miały niższe przychody z opłat z działalności maklerskiej, głównie na skutek mniejszej aktywności klientów indywidualnych w warunkach dekoniunktury na GPW.

Finalnie wynik netto Grupy wyniósł 24,43 mln zł i był niższy o 14,2 proc. w porównaniu z I półroczem 2011 r. Z kolei wynik jednostkowy Banku sięgnął 38,72 mln zł, co oznacza wzrost o 6,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Rozwój spod znaku Eko

Wśród najważniejszych wydarzeń pierwszych sześciu miesięcy 2012 r. należy wymienić przeprowadzenie emisji 6,5 mln akcji serii P. W wyniku tej operacji BOŚ Bank pozyskał z rynku 227,5 mln zł brutto. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój Banku w obszarach klientów korporacyjnych, detalicznych, finansów publicznych oraz rozwój Domu Maklerskiego BOŚ. Generalnym zaś założeniem, zgodnie ze strategią Banku, jest umacnianie BOŚ na pozycji lidera na rynku finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

Pozyskane z emisji środki zostały zarejestrowane pod koniec drugiego kwartału 2012 r. i miały one wpływ na poziom wskaźnika ROE, który zmniejszył się o 0,7 p.p. do 4,9 proc.

Nowy system

Również w I półroczu doszło do sfinalizowania prac związanych z wdrożeniem Centralnego Systemu Bankowego. Projekt ten był jednym z kluczowych przedsięwzięć ujętych w strategii Banku, a jego realizacja została przeprowadzona zgodnie z harmonogramem.

Nowe rozwiązania działają od 11 czerwca i umożliwiają dynamiczne poszerzanie zakresu świadczonych usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności całej instytucji. W grę wchodzi m.in. skrócenie czasu wprowadzania do oferty nowych produktów, zwiększenie efektywności procesów związanych z obsługa klienta, jak i procesów back-office.

Banki zagraniczne i JESSICA

BOŚ kontynuował także współpracę z zagranicznymi instytucjami finansowymi. Podpisał m.in. umowy na dwie linie kredytowe w wysokości 75 mln euro każda: z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Europejskim Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Obie przeznaczone są na długoterminowe finansowanie projektów związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury oraz ochroną środowiska, dodatkowo linia EBI wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Bank Ochrony Środowiska aktywnie wdraża też Inicjatywę JESSICA wspierającą inwestycje związane z odbudową zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia ich lokalnym społecznościom. W projekt ten zaangażowany jest aż w trzech regionach: na Śląsku, w województwie zachodniopomorskim (poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym) oraz w województwie pomorskim (poza Trójmiastem i Słupskiem). W całym kraju BOŚ zarządza kwotą ponad 384 mln zł, udostępniając jednocześnie własne środki w wysokości 575 mln zł.

W 2012 r. BOŚ Bank w ramach Inicjatywy JESSICA uruchomił finansowanie trzech dużych projektów miejskich. Łączny koszt realizacji tych inwestycji wyniesie 121 mln zł, z czego blisko 43 mln zł stanowić będzie pożyczka ze środków finansowych inicjatywy JESSICA. Pozostała kwota to głównie finansowanie uzupełniające Banku Ochrony Środowiska i środki własne inwestora.

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu projektów i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 21 lat działalności BOŚ S.A. udostępnił w celu realizacji projektów ekologicznych środki o wartości ponad 10 mld zł. W tym okresie dzięki wsparciu banku zrealizowano inwestycje służące ochronie środowiska o wartości 37 mld zł. BOŚ S.A. w 2011 r. uzyskał certyfikat "Zielonego Biura".

BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów). Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

Więcej informacji udzielają:

Piotr Lemberg, Rzecznik Prasowy Bank Ochrony Środowiska S.A.; +48 515 111 087; piotr.lemberg@bosbank.pl

Łukasz Tabin, Agencja LTM Communications; +48 61 662 42 39; +48 502 506 622; lukasz.tabin@agencja-ltm.pl