Aport do spółki osobowej jest odpłatnym zbyciem

Wniesienie wkładu w postaci nieruchomości mieszkaniowej przez osobę fizyczną do spółki osobowej nie podlega PIT, jeżeli to odpłatne zbycie następuje po upływie pięciu lat od nabycia lub wybudowania tej nieruchomości.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 listopada 2009 r. (ITPB1/ 415-713a/09/TK).

Sprawa dotyczyła podatnika, który planował założyć spółkę jawną a następnie wnieść do niej nieruchomość mieszkaniową. Została ona wybudowana w 2000 r. i od tego czasu była nieprzerwanie wynajmowana w ramach prowadzonej przez podatnika indywidualnej działalności gospodarczej. Zdaniem podatnika w razie wniesienia nieruchomości do spółki osobowej nie powstanie obowiązek zapłaty PIT. Nawet jeśli traktować wniesienie nieruchomości do spółki jawnej jako odpłatne zbycie, to w świetle art. 14 ust. 2c nie powoduje ono powstania przychodu z działalności gospodarczej.

Zgodnie z tym przepisem do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 tej ustawy, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia m.in. wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą budynków i lokali mieszkalnych. Organ zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził, że przychód ze zbycia wskazanej nieruchomości jest przychodem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT. Przepis ten przewiduje, że przychód powstaje, jeżeli odpłatne zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości.

Ponieważ licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wybudowanie budynku mieszkalnego (od końca 2000 r.), do momentu jego zbycia minęło pięć lat, to odpłatne zbycie tego budynku wraz z gruntem, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, w formie wniesienia wkładu do spółki nie skutkuje powstaniem przychodu. Wobec tego nie podlega PIT.

Autor jest konsultantem w Dziale Prawnopodatkowym PricewaterhouseCoopers. Komentuje Natalia Kujawa, konsultantka w Dziale Prawnopodatkowym PricewaterhouseCoopers: W tym wypadku organ zajął stanowisko zbieżne z opinią podatnika, że wniesienie aportu do spółki osobowej jest odpłatnym zbyciem.

Kwestia opodatkowania aportów PIT jest przedmiotem kontrowersji. Jeszcze do niedawna organy podatkowe twierdziły, że wniesienie aportu, w tym nieruchomości, do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu. Przykładem może być interpretacja wydana 10 marca 2009 r. przez Izbę Skarbową w Warszawie (IPPB1/415-1375/08-4/EC).

Mniej więcej od połowy ubiegłego roku można zaobserwować zmianę stanowiska w tej kwestii. Niemniej w doktrynie to nowe podejście spotyka się z krytyką. Przyjmując jednak, że aport nieruchomości do spółki osobowej jest jej odpłatnym zbyciem, należy uznać, że w przedstawionej sytuacji zbycie to odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem wnoszony do spółki budynek mieszkalny od 2000 r. służy wykonywaniu działalności gospodarczej (tj. najmu).

Zasadniczo ustawa o PIT przewiduje dwa reżimy opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości: - właściwy dla przychodu z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) oraz - właściwy dla przychodu z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) oraz - właściwy dla osobnego źródła – przychodu ze zbycia nieruchomości, które nie jest związane z wykonywaniem działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o PIT).

Choć mogłoby się wydawać, że zbycie w postaci wniesienia nieruchomości do spółki jawnej, jako związane z działalnością gospodarczą powinno być opodatkowane łącznie z innymi przychodami z tej działalności 19-proc. podatkiem liniowym bądź według skali (w zależności od wybranego sposobu opodatkowania), to jednak, jak słusznie zauważył organ, zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o PIT nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego. Ponadto art. 10 ust. 3 ustawy o PIT przewiduje wyjątek dla zbycia budynku mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Wówczas zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT, właściwy dla obrotu nieprofesjonalnego (przewidujący brak opodatkowania, o ile zbycie nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie).