10 najbardziej pożądanych zawodów - w Polsce, Europie i na świecie

Coroczne badanie Manpower ujawniło, że pomimo wysokiego bezrobocia, firmy na całym świecie doświadczają nieustających trudności w znalezieniu kandydatów na kluczowe stanowiska. 51% pracodawców w Polsce deklaruje, że ma trudności ze znalezieniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Wyniki badania Manpower wskazują na brak w Polsce wykwalifikowanych pracowników fizycznych, menedżerów projektów a także szefów kuchni i kucharzy.

Agencja zatrudnienia Manpower Polska opublikowała dzisiaj piątą edycję badania Niedobór talentów, z którego wynika, że firmy w wielu krajach i branżach nadal mają trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów na kluczowe dla ich działalności stanowiska. Problem ten dotyczy 31% pracodawców na świecie i 51% pracodawców w Polsce.

Badanie Manpower zostało przeprowadzone wśród ponad 35 tysięcy pracodawców w 36 krajach. Na czele najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk na świecie znaleźli się wykwalifikowani pracownicy fizyczni, technicy i przedstawiciele handlowi. Pracownicy reprezentujący te stanowiska są najbardziej poszukiwani przez firmy od czterech lat, co świadczy o trwającym systemowym niedoborze tych zawodów.

W Polsce badanie Manpower zostało przeprowadzone po raz trzeci, wzięło w nim udział 750 firm i instytucji. Co drugi pracodawca w naszym kraju (51%) deklaruje trudności w zatrudnianiu kandydatów o oczekiwanych kwalifikacjach – to lekki wzrost w porównaniu z wynikami z lat ubiegłych (48% w 2009 r.; 49% w 2008 r). Podobnie jak na świecie, w Polsce w ciągu trzech edycji badania najbardziej poszukiwanymi pracownikami są wykwalifikowani pracownicy fizyczni – m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze. Wyniki badania wskazują również na duże trudności polskich pracodawców w znalezieniu menedżerów projektów, którzy w 2009 r. znaleźli się również na drugim miejscu wśród najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk. Trzecie miejsce przypadło szefom kuchni i kucharzom, którzy od dwóch lat są na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce.

„Obserwujemy, że pomimo wysokiego bezrobocia firmy na całym świecie mają trudności w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na kluczowe dla ich działalności stanowiska i wiele wakatów pozostaje nieobsadzonych. Problemem nie jest zatem ilość potencjalnych kandydatów, lecz złe dopasowanie talentów – brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w odpowiednim miejscu i czasie. Pracodawcy poszukują coraz częściej kandydatów o coraz bardziej specjalistycznych i wyszukanych kompetencjach. Współczesny rynek pracy niesie wiele wyzwań, zarówno dla firm jak i osób poszukujących pracy” wyjaśnia Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska.

Publikacji wyników badania towarzyszy opracowanie eksperckie Manpower – Rozwijanie potencjału przyszłego pracownika: nowy sposób na niedopasowanie talentów, które zawiera wskazówki dla pracodawców w aktualnej sytuacji na rynku pracy. By zaradzić problemowi niedopasowania talentów firmy powinny poszerzyć zakres swych poszukiwań o migrantów branżowych, pracowników skłonnych do zmiany miejsca zamieszkania, także do zmiany kwalifikacji, jak również osoby wstępujące na drogę zawodową. Szkolenia i rozwój są kluczem do zaczerpnięcia z wymienionych puli talentów.

„ Pracodawcy powinni przewartościować swoje nastawienie i uwzględniać kandydatów, którzy nie spełniają wszystkich wymagań związanych z danym stanowiskiem. Ważne jest, aby znaleźć pracowników z potencjałem do szybkiego opanowywania nowych umiejętności”, komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalne Manpower Polska, i dodaje „Ramy koncepcji wykorzystania potencjału kandydata do szybkiego przyswajania wiedzy umożliwiają przewidzenie skuteczności uzupełnienia luk w jego kompetencjach. Dzięki temu podejściu pracodawcy mogą lepiej zrozumieć własne potrzeby odnośnie talentów i skuteczniej na nie odpowiedzieć.”

Wyniki globalne badania Manpower Niedobór talentów 2010 pokazują, że największych problemów ze znalezieniem właściwych pracowników doświadczają firmy z Japonii (76%), Brazylii (64%), Argentyny i Singapuru (po 53%) oraz Polski (51%). W porównaniu z wynikami badania z 2009 r. mniej problemów w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów mają firmy z Rumunii, Tajwanu i Republiki Południowej Afryki – gdzie nastąpił spadek o odpowiednio 26, 21 i 19 punktów procentowych. Nie oznacza to jednak, że firmy w tych krajach nie mają problemu ze znalezieniem odpowiednich pracowników – na Tajwanie 41% pracodawców deklaruje takie trudności, w Rumunii 36%. Sytuacja jest bardziej optymistyczna w Republice Południowej Afryki (16%), która w tym roku należy do grupy krajów, w których firmy nie mają dużych problemów ze znalezieniem pracowników o wymaganych kwalifikacjach. Poza Republiką Południowej Afryki w tej grupie znalazły się Irlandia (4%), Wielka Brytania (9%), Norwegia (11%), Stany Zjednoczone (14%), Hiszpania (15%) i Indie (16%).

W Europie badanie Manpower zostało przeprowadzone w 18 krajach. W 2010 r. problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów ma średnio 23% pracodawców i jest to wynik bardziej optymistyczny niż średnia światowa, która w tym roku wynosi 31%. Największe trudności deklarują firmy z Polski (51%), Rumunii (36%), Austrii, Szwajcarii i Włoch (po 35%) a także Węgier (30%). Kraje, w których pracodawcy nie mają trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników to Irlandia (4%), Wielka Brytania (9%) i Norwegia (11%).